งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตามชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่

 1. งานการฝากครรภ์
 2. งานตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด
 3. การวางแผนครอบครัว
 4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
 5. การคัดกรองพัฒนาการเด็กดี อายุแรกเกิด- 5 ปี
 6. การตรวจคัดกรองภาวะซีด
 7. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
 8. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก
 9. การดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
 10. การให้สุขศึกษาความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ทุกครั้งที่ท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลสายหยุด
 11. ให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยนักวิชาการสาธารณสุขผู้ให้คำปรึกษาโรคเรื้อรังชำนาญการ
 12. การเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว
 13. งานบริการอนามัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

1. งานบริการฝากครรภ์

2. งานบริการตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด

 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก)ในสัปดาห์แรกอายุบุตรไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวันคลอด
  • ครั้งที่ 2 เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก)ในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน15 วัน นับถัดจากวันคลอด
  • ครั้งที่ 3 เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก) ตั้งแต่บุตรอายุ 16 วันแต่ไม่เกิน 42 วัน นับถัดจากวันคลอด

3. การวางแผนครอบครัว

โรงพยาบาลเอส วาย เอช ให้บริการวางแผนครอบครัวโดย 

     1. ถุงยางอนามัย

     2. ยาเม็ดคุมกำเนิด

     3. ยาฉีดคุมกำเนิด

นอกเหนือจากนั้นท่านสามารถรับบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือ สถานพยาบาลอื่นตามสิทธิการรักษาของท่าน

 

4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

 รับบริการได้ที่คลินิกเด็กดี รพ.เอส วาย เอช ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-11.00 น.

 

                               

5. การคัดกรองพัฒนาการเด็กดี อายุแรกเกิด- 5 ปี

บุตรหลานของท่านที่พามารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอส วาย เอช จะได้รับบริการการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กดีไปด้วย 
โดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

6. การตรวจคัดกรองภาวะซีด

 

7. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

⇒ มะเร็งปากมดลูกตรวจฟรีที่อายุ 30-59 ปี

 

                                              ⇒ มะเร็งเต้านมตรวจฟรีที่อายุ 15-59 ปี

 

8. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก

 9. การดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง

10. การให้สุขศึกษาความรู้และคำแนะนำด้านสุขศึกษา

11. การให้ปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

12. งานเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว

13. งานบริการอนามัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

Visitors: 131,072