โครงการอบรมหลักสูตร การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเสิศ (Service-minded for Service Excellence)

     "การให้บริการด้วยใจ" คือกุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ การทำหน้าที่ของพนักงานบริการ นับเป็นตัวสะท้อนกลับคุณค่าของงานบริการได้เป็นอย่างดี พนักงานที่ทำงานด้านบริการจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ พฤติกรรม บุคลิกภาพ การทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่องานบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และยังจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้คำพูดในการสื่อสารการบริการ การให้บริการด้วยความทุ่มเท ตลอดจนการสร้างสมรรถนะการบริการ เพื่อธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

     ทางคณะผู้บริหารของ บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดอบรมหลักสูตร "การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)" เพื่อให้พนักงานในแต่ละแผนก ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานบริการ การสร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ สามารถนำหลักการบริการด้วยใจ (Service Mind) และมารยาทในการบริการไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ได้ และมีความรู้ความเข้ามจด้านการใช้คำพูด ภาษากาย และการใช้น้ำเสียงเพื่อการสื่อสารในงานบริการได้อย่างเหมาะสม


                

 

                

Visitors: 136,085