งานต้อนรับทีม PMAC

โรงพยาบาลสายหยุด ได้รับเกียรติต้อนรับทีมผู้เข้าร่วมการประชุม

Prince Mahidol Award Conference 2022

ในฐานะตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

ที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

Visitors: 136,089