บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  2549  จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งในภายหลัง ได้เปลี่ยนโครงสร้างภายในใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด ในปี พ.ศ.2563 โดย มีโรงพยาบาลและคลินิกเครือข่ายดังนี้

1. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเอส วาย เอช (โรงพยาบาลสายหยุดเดิม)
2. สายรุ้งสหคลินิก (สหคลินิกถนนนวมินทร์เดิม)
3. สหคลินิกเคหะร่มเกล้า 24

 

               โดยเดิมได้จดทะเบียนก่อตั้งในชื่อ คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด เมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นอาคารชั้นเดียว หลังจากนั้น 2 ปี ทำการเปิดสาขาการให้บริการเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น สหคลินิกซอยสายหยุด ตั้งอยู่เลขที่ 3/2430 พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 เปิดดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี หลังจากนั้นผู้บริหารได้มีนโยบาย ขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าองค์กร จึงได้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ เมื่อปี 2557 ตั้งอยู่เลขที่ 11 พหลโยธิน 48 แยก 14 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เปิดดำเนินกิจการสถานพยาบาลในชื่อ "โรงพยาบาลสายหยุด" เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2558  และดำเนินกิจการในนาม “โรงพยาบาลเอส วาย เอช” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน

               โรงพยาบาลเอส วาย เอช ได้เปิดดำเนินกิจการโดยเป็นไปตามมาตรฐาน และการบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งด้านการบริการและธุรกิจ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางคุณภาพขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนทั่วไป ลูกค้าองค์กร ฯลฯ ในลักษณะให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทั่วไป อีกทั้งยังสามารถออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อย่างครบวงจรให้กับลูกค้าองค์กรทั่วไป ทั่วประเทศ

         มุ่งมั่น พัฒนา ระบบบริหารคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

 


 

        เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานได้รับความเชื่อถือและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 


 

  1. ให้บริการป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูแก่ประชาชนทั่วไป

  2. บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานครอบคลุมองค์รวมและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและชุมชนที่รับผิดชอบ

  3. ส่งเสริมให้มีภาคีมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเอง

  4. ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ลูกค้าองค์กรทั่วไปทั้งในและนอกสถานที่

ผู้บริหารโรงพยาบาล เอส วาย เอช

                             

Visitors: 12,728